Vybraná projekční činnost v roce 2016

LSO HRADEC - KADAŇ PŘEDMĚSTÍ

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Oprava trati - zhotovení projektové dokumentace vč. směrové a výškové úpravy pro strojní podbití.

Včetně geodetických prací.

 

OPRAVA STANIČNÍCH KOLEJÍ V ŽST KRUPÁ ... právě probíhající akce

Zákazníci:

SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Praha

 

Realizace zakázky:

Zhotovení projektové dokumentace - "projekt osy koleje" pro uskutečnění úprav geometrických parametrů koleje (prostorové polohy koleje).

Rozsah: výhybky č. 2, 4, 5, 8; staniční koleje 5, 3, 1; nástupiště u kol. č. 1, 3 s bezbariérovými přechody

 

REKONSTRUKCE ŽST BOHOSUDOV ...... právě probíhající akce

Zákazníci:

SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Praha

 

Realizace zakázky:

Projektování přípravné dokumentace na rekonstrukci nástupišť a přejezdů.

Začátek stavby: km 12,240 trati Ústí nad Labem – Chomutov

Konec stavby: km 17,218 trati Ústí nad Labem – Chomutov

Místo stavby: mezistaniční úsek Chabařovice - Bohosudov, žst. Krupka-Bohosudov, mezistaniční úsek Bohosudov – Teplice

Předpokládaná realizace: 2019 – 2020

Stavba zajistí základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D 4. Bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Dojde k rekonstrukci žst. Krupka-Bohosudov obou navazujících mezistaničních úseků. V této stanici budou zřízena nová vnější nástupiště v prostoru přejezdu v km 13,241.

Jedním z úkolů této dokumentace je stanovení stavebních postupů při přestavbě žst. s nároky na výluky a jejich dopadem na železniční provoz.

 

Fotografie před rekonstrukcí:

OPRAVA 2 TK. V TU MĚLNÍK - VŠETATY - TOR

Zákazníci:

SŽDC, s.o., Praha

 

Realizace zakázky:

Vyhotovení jednoduché projektové dokumentace včetně směrových a výškových úprav pro strojní podbití.

OPRAVA TRAŤOVÉ KOLEJE V ÚSEKU PRAHA VELESLAVÍN - PRAHA RUZYNĚ, SO-01 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

- Vyhotovení jednoduché projektové dokumentace včetně směrové a výškové úprava pro strojní podbití.

- Předmětem opravy je obnova železničního roštu (kolejnice, pražce), úprava GPK.

Výměna stávajících kolejnic tvaru T za S49 E1. Výměna stávajících pražců SB5 s podkladnicemi T5 a rozdělením "e" za nové B03 s rozdělením "u". Zřízení bezstykové koleje v celém úseku obnovy roštu včetně osazení pražcové kotvy.

OPRAVA STANIČNÍ KOLEJE Č.60 V ŽST PRAHA - LIBEŇ

Zákazník:

SŽDC, s.o., Praha

 

Realizace zakázky:

-Vyhotovení jednoduché projektové dokumentace včetně směrových a výškových úprav pro strojní podbití.

-Předmětem projektové dokumentace ve stupni DSPS byla oprava staniční koleje č. 60 v žst. Praha Libeň. Oprava kromě směrového a výškového řešení zahrnovala odstranění neúnosného pražcového podloží.

90. OPRAVA TRAŤOVÉ KOLEJE VRAŇANY - LUŽEC NAD VLTAVOU KM 1,707-2,598

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

- Vyhotovení jednoduché projektové dokumentace včetně směrové a výškové úprava pro strojní podbití.

- Odstranění jednotlivých závad železničního svršku, s důrazem na výměnu kolejnic, s uvedením železničního svršku do normového stavu. (Snesení, montáž kolejového roštu, výměna pražců, úprava kolejového lože, úprava geometrických parametrů koleje, čištění žlabů, obnovení nezpevněných příkopů)

 

TSO VÝHYBEK Č.50 A 55 V ŽST TŘEBUŠICE

Zákazník:

Severní energetická a.s.

 

Realizace zakázky:

- Předmětem projektové dokumentace je těžká střední oprava výhybek č. 50 a č. 55 na

vlečce v žst. Třebušice. Projekt obsahuje pouze výškový návrh nivelety koleje, směrově je osa

koleje uvažována ve stávajícím stavu. Oprava zahrnuje výměnu dřevěných vyhnilých pražců,

lokální výměnu nevyhovujícího (blátivého a zatravněného) kolejového lože, výměnu

poškozeného upevnění a odstranění odpadu, který se nachází podél výhybek.

 

OPRAVA PŘEJEZDU V KM 16,760 TK KLADNO - KRALUPY N. VLTAVOU A VÝHYBKY Č.1 V ŽST BRANDÝSEK

Zákazníci:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Na přejezdu v km 16,745, v traťové koleji č. 1 traťového úseku mezi žst. Brandýsek a žst. Otvovice nahrazení poškozených dřevěných pražců a kolejového lože materiálem novým, zajištění dostatečného odvodnění úrovňového přejezdu a zajištění dostatečných rozhledových poměrů na přejezdu odtěžením překážejícího materiálu vedle přilehlé koleje s uložením na skládku.

Základní požadované práce na opravě výhybky č.1 v žst. Brandýsek spočívají v odstranění jednotlivých závad železničního svršku, s důrazem na výměnu poškozených dřevěných výhybkových pražců, znečistěného kolejového lože, vytvoření bezstykové koleje a s uvedením do normového stavu.

Vypracování „projektu osy koleje“ pro uskutečnění úprav geometrických parametrů kolejí a výhybek (prostorové polohy koleje). Vypracování dokumentace k zajišťovacím značkám, k železničnímu bodovému poli. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 

 3via, s.r.o. - internetový marketing